Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Δομή και Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας” και κωδικό ΟΠΣ 5124320

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο έργο με τίτλο “Δομή και Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας” και κωδικό ΟΠΣ 5124320, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(Ε.Τ.Π.Α.).

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ