ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Α’ ΚΥΚΛΟΣ – 2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Επισυνάπτεται η τροποποιημένη Προκήρυξη κατόπιν της υπ’ αριθμ. 9/20.01.2022 απόφασης της Συγκλήτου, με την οποία τροποποιήθηκε το σημείο Β’ της Προκήρυξης: “Προϋποθέσεις Συμμετοχής” και πλέον απευθύνεται, εκτός από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και σε όσα μέλη ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και υποβάλουν αίτηση κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2022, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προκήρυξη.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 354/02.12.2021 έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, την υπ’ αριθμ. 7/22.12.2021 έκτακτη Συνεδρίαση της Συγκλήτου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 9/20.01.2022 απόφαση, εγκρίθηκε η προκήρυξη της Δράσης 1: Δράσεις Προώθησης Παραγωγής της Έρευνας Α’ Κύκλος – 2022, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση της Έρευνας και Βελτιστοποίηση της Λειτουργίας Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητή Στυλιανό Δ. Κατρανίδη, το οποίο υλοποιείται κατ’ εφαρμογή της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και της υπό στοιχεία 25076/Β9/Φ11/121/3.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 894).

Σκοπός της Δράσης είναι η προώθηση της διεθνούς εξωστρέφειας στην έρευνα σε όλα τα ερευνητικά πεδία τα οποία θεραπεύονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ειδικότερα, η ενίσχυση των μελών της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου για την παραγωγή έρευνας εντός και εκτός Ελλάδας, θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, μέσω της κινητροδότησης για συμμετοχή σε προσκλήσεις ερευνητικών προγραμμάτων.

Παρατίθενται σε σύνδεσμο οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα παραδοτέα, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και το έντυπο της αίτησης.

Προκήρυξη Δράσης 1 – Δράσεις Προώθησης Παραγωγής Έρευνας (Α΄ Κύκλος – 2022)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΔ