Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 360/10-02-2022 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 30489/22-12-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6Λ7Π469Β7Ι-ΒΑΜ του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων»