Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 360/10-02-2022 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 29340/13-12-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΓΩΙ469Β7Ι-Ρ7Η του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης»