Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 361/18-02-2022 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 1574/21-01-2022 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6OE4469B7I-ZX8 του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε