Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 1548/20.01.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Empowering Businesses Seeking Growth – SeeG» και κωδικό MIS 5070714

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1548/20.01.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Empowering Businesses Seeking Growth – SeeG» και κωδικό MIS 5070714, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.