Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 362/02-03-2022 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 30484/22.12.2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΕΨΔ469Β7Ι-ΡΒΟ του Δ.Π.Μ.Σ. Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές.