Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 362/02-03-2022 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 25400/5-11-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: Ψ47Ε469Β7Ι-ΠΝ0 του «ΔΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια»