Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 362/02-03-2022 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 28389/02-12-2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΔΓΨ469Β7Ι-ΕΕΠ του ΠΜΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»