Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός/μίας (1) μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Government Policies in Response to COVID-19 Outbreak: Effectiveness and Economic Impact»

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός/μίας (1) μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Government Policies in Response to COVID-19 Outbreak: Effectiveness and Economic Impact», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19».

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ