ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ως Φορέας Υλοποίησης του Υποέργου 1 «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον άξονα 4.5 «Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»), ενημερώνει τους κύριους δικαιούχους χρηματοδότησης των δράσεών του καθώς και τα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις Ερευνητές/τριες ότι στο προσεχές διάστημα πρόκειται να δημοσιεύσει τη σχετική Προκήρυξη στο πλαίσιο του ως άνω Υποέργου. Στόχος του Υποέργου είναι η ενίσχυση της Βασικής Έρευνας μέσω δύο διακριτών Υποδράσεων, ως ακολούθως:

 

Υποδράση Ι. Χρηματοδότηση Νέων Ερευνητών/τριών

Η Υποδράση αυτή έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων της Χώρας που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της καριέρας τους και δεν έχουν μόνιμη εργασιακή σχέση με το Φορέα τους (επί θητεία).

Μέσω της Υποδράσης αυτής θα δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους να χρηματοδοτήσουν και να υλοποιήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες σε όλο το εύρος των επιστημών, χωρίς θεματικούς και γεωγραφικούς 16618: Υποέργο 1 «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» 2 περιορισμούς, εντάσσοντας ενδεικτικά στην ομάδα τους υποψήφιους/ες διδάκτορες ή/και μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες. Φορείς Υποδοχής των Ερευνητικών Έργων δύναται να είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 

Υποδράση ΙΙ. Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής

Η Υποδράση αυτή στοχεύει στη χρηματοδότηση έργων βασικής έρευνας, διεπιστημονικών κατά περίπτωση, σε τομείς αιχμής πέντε (5) Θεματικών Περιοχών, όπως αναλύονται παρακάτω. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η χρηματοδότηση και συνεργατικών έργων που θα περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός εργαστήρια ή ερευνητικές ομάδες του ίδιου ή διαφορετικών δικαιούχων φορέων της Χώρας.

Διαβάστε περισσότερα.