Ανακοίνωση σχετικά με την κοινοποίηση της απόφασης στις απευθείας αναθέσεις

Σε συνέχεια της προηγηθείσας ανακοίνωσης του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικά με την τήρηση προθεσμιών στις απευθείας αναθέσεις, παρακαλούνται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι (ή οι διοικητικές στηρίξεις αυτών), όταν κοινοποιούν την απόφαση ανάθεσης σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά, να κοινοποιούν το εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στους υπαλλήλους του Τμήματος Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Διαχείρισης Συμβάσεων του Ε.Λ.Κ.Ε., Λ. Σιδηροπούλου και Δ. Λάζου (lsidi@uom.edu.gr και dlazou@uom.gr αντίστοιχα), προκειμένου να παρακολουθείται η προθεσμία για τυχόν άσκηση ένστασης και μετά την οριστικοποίηση της απόφασης να πραγματοποιείται η απαιτούμενη από το νόμο ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ.


Επίσης, παρακαλούνται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι (ή οι διοικητικές στηρίξεις αυτών) όπως ενημερώσουν άμεσα τους προαναφερόμενους υπαλλήλους σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος τους αποστείλει ένσταση κατά της απόφασης ανάθεσης.