Ανακοίνωση σχετικά με την τήρηση προθεσμιών στις απευθείας αναθέσεις

Παρακαλούνται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι (και οι διοικητικές στηρίξεις αυτών) όπως προετοιμάζουν και υποβάλλουν εγκαίρως τα αιτήματα που αφορούν απευθείας αναθέσεις για προμήθεια ειδών ή παροχή υπηρεσιών κατόπιν ανάρτησης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, διότι, πέραν της προθεσμίας των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών τουλάχιστον που πρέπει υποχρεωτικά να μεσολαβήσουν από την επόμενη ημέρα της εν λόγω ανάρτησης έως την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, είναι υποχρεωτική η τήρηση μίας επιπλέον προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, προκειμένου ο/οι υποψήφιος/οι ο/οι οποίος/οι υπέβαλαν προσφορά, αλλά δεν είναι ο/οι ανάδοχος/οι να μπορούν να υποβάλουν, σύμφωνα με το άρ. 127 του Ν. 4412/2016 ένσταση, κατά της προαναφερόμενης απόφασης ανάθεσης. Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους με μέριμνα του Επιστημονικά Υπευθύνου, ώστε από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης να άρχεται η προαναφερόμενη προθεσμία για τυχόν υποβολή ενστάσεων.


Η ανωτέρω υποχρέωση προκύπτει βάσει του συνδυασμού των άρθρων 118 (παρ. 3), 120 και 127 του Ν. 4412/2016, σε συνέχεια νεότερης ενημέρωσής μας σε σχετικό σεμινάριο και κατόπιν επικοινωνίας και με την Πάρεδρο της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου.


Επισήμανση: Βάσει των ανωτέρω, η εκτέλεση της ανάθεσης θα αρχίζει είτε από την υπογραφή της σύμβασης (όπου προβλέπεται σύναψη σύμβασης) είτε μετά την πάροδο της προθεσμίας για τυχόν υποβολή ενστάσεων.