Οριστικά αποτελέσματα της υπ’αριθμ. 1556/20.01.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Δομή και Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ 5124320

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1556/20.01.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Δομή και Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ 5124320, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.