Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 363/15-03-2022 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 1578/21-01-2022 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΗΠΗ469Β7Ι-ΥΗΑ του έργου «Ενίσχυση της Έρευνας και βελτιστοποίηση λειτουργίας υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας»