Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 366/04-04-2022 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 3990/22-02-2022 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΛΚ8469Β7Ι-ΜΛΕ του «Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων»