Οριστικά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 4878/02.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Government Policies in Response to COVID-19 Outbreak: Effectiveness and Economic Impact” , ακρωνύμιο: EPIDEMIC

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 4878/02.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Government Policies in Response to COVID-19 Outbreak: Effectiveness and Economic Impact”, ακρωνύμιο: EPIDEMIC, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.