Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’αριθμ. 3206/10.02.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Βusiness of Κnowledge and Ιnnovation in the primary and related secondary sector – BU4Inno

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 3206/10.02.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Βusiness of Knowledge and Ιnnovation in the primary and related secondary sector – BU4Inno”, για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών.