Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 9314/19.04.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Network Data Envelopment Analysis – Multilevel and Markovian Models and Applications – NET M-iDEA-A”

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 9314/19.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Network Data Envelopment Analysis – Multilevel and Markovian Models and Applications – NET M-iDEA-A”, για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη.