Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’αριθμ. 9314/19.04.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Network Data Envelopment Analysis – Multilevel and Markovian Models and Applications – NET M-iDEA-A”

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 9314/19.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Network Data Envelopment Analysis – Multilevel and Markovian Models and Applications – NET M-iDEA-A” , για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.