Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 11675/26.05.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας” και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162366

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 11675/26.05.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας”  και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162366, για την απασχόληση δύο(2) εξωτερικών συνεργατών.