Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 8685/12.04.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision – inGOV, Grant Agreement number: 962563”

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 8685/12.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision – inGOV, Grant Agreement number: 962563”, για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών.