Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 375/27-06-2022 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 12112/02.06.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 9ΩΔΕ469Β7Ι-ΟΨ3, στο πλαίσιο του έργου “Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη”

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 12112/02.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου  «Διατμηματικό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη», για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη.