Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας” και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162366

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Υποέργο (1) «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162366 (υπ’ αριθμ. 40887/15.04.2022 Απόφαση Ένταξης), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.

 

Για την υποβολή αίτησης εδώ