Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’αριθμ. 11675/26.05.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5162366”

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ.11675/26.05.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5162366” για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.