Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 12550/08.06.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Agribusiness innovation: A pathway to sustainable economic development– RENAISSANCE”

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 12550/08.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου ” Agribusiness innovation: A pathway to sustainable economic development– RENAISSANCE”, για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργάτη.