Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 13701/27.06.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162366”

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 13701/27.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162366”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη.