Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 379/27-07-2022 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 12111/02-06-2022 Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΩΟ1469Β7Ι-ΡΥΓ του ΠΜΣ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 12111/02.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου ΠΜΣ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»., για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη.