Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’ αριθμ. 13706/27.06.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Implementing ethical, trustworthy and fair Artificial Intelligence Systems in Public Sector”

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 13706/27.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Implementing ethical, trustworthy and fair Artificial Intelligence Systems in Public Sector”, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.