Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 12111/02.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου ΠΜΣ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

 

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 12111/02.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου ΠΜΣ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»., για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη.