Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 381/08-09-2022 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 13806/28.06.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ ΨΨΨΘ469Β7Ι-ΞΩΞ, στο πλαίσιο του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 13806/28.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», για την απασχόληση ενός υπαλλήλου.