Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 381/08-09-2022 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 13805/28-06-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 6Ο5Σ469Β7Ι-890, στο πλαίσιο του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 13805/28.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά», για την απασχόληση ενός υπαλλήλου.