Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 16830/22.08.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Επιστημονικό Πεδίο “Φωνολογική Ανάπτυξη και Φωνολογικές Διαταραχές” του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180678

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 16830/22.08.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Επιστημονικό Πεδίο “Φωνολογική Ανάπτυξη και Φωνολογικές Διαταραχές” του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180678″, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ191), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.