Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 16847/22.08.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “A lightweight Software Stack and Synergetic Orchestration framework for the next generation Compute Continuum (NEPHELE)”

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 16847/22.08.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “A lightweight Software Stack and Synergetic Orchestration framework for the next generation Compute Continuum (NEPHELE)”, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.