Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 13806/28.06.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ ΨΨΨΘ469Β7Ι-ΞΩΞ, στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 13806/28.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», για την απασχόληση ενός υπαλλήλου.