Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 15151/13.07.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ ΨΓΑΕ469Β7Ι-307, στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 15151/13.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς τέλη φοίτησης», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.