Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Breaking the Frontiers of Wireless Communications through Spectrum Unification- REFORM»

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Breaking the Frontiers of Wireless Communications through Spectrum Unification- REFORM», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ