Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 15145/13-07-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ ΨΜΗΘ469Β7Ι-ΟΛΔ, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 15145/13-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.