Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 16839/22.08.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο, Acronym: CULTUREID”

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 16839/22.08.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο, Acronym: CULTUREID”, για την απασχόληση τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών.