Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 386/10-10-2022 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 14512/05-07-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ ΨΡΔΥ469Β7Ι-27Ν, στο πλαίσιο του έργου «Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 14512/05-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.