Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5089173

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Υποέργο (1) «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5089173, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.

 

 

Για την υποβολής της αίτησης: εδώ