Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 14512/05-07-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ ΨΡΔΥ469Β7Ι-27Ν, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 14512/05-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.