Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 388/24-10-2022 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 18412/12-09-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ ΨΡΒ2469Β7Ι-ΖΕΓ, στο πλαίσιο του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 18412/12-09-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.