ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ (ΙΓ’ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 19195/21.09.2022)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2021 (ΙΓ’ ΚΥΚΛΟΣ)

Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ στην υπ’ αριθμ. 382/12.09.2022 έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε την προκήρυξη νέου κύκλου Ερευνητικών Βραβείων (ΙΓ’ κύκλος), με προϋπολογισμό ύψους 105.000€, για άρθρα που δημοσιεύθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2021, σύμφωνα με τη συνημμένη επικαιροποιημένη διαδικασία που εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 13/18-02-2020 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι αιτήσεις, με συνημμένα τα αντίγραφα των άρθρων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας https://calls.elke.uom.gr/, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ΕΛΚΕ και με καταληκτική προθεσμία υποβολής τους έως τις 31 Οκτωβρίου 2022. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Χριστίνα Παπαϊωάννου (christinapap@uom.edu.gr, τηλ. 2310.891-230).

Διευκρινίζεται ότι για κάθε άρθρο θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση στην οποία θα επισυνάπτεται και το αντίγραφο του άρθρου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ