Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and improvement of resilience», Project Acronym: VOLUnteeer

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο με τίτλο «Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and improvement of resilience», Project Acronym: VOLUnteeer, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ