Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 19748/26.09.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Breaking the Frontiers of Wireless Communications through Spectrum Unification- REFORM”

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 19748/26.09.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Breaking the Frontiers of Wireless Communications through Spectrum Unification- REFORM”, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.