Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 18412/12-09-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ ΨΡΒ2469Β7Ι-ΖΕΓ στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» (“MSc in Law and Informatics”)»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 18412/12-09-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» (“MSc in Law and Informatics”)», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.