ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Σύμφωνα με τον Ν.4957/2022 ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει την υποχρέωση να συντάσσει και να υποβάλει προς έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, έως 31/12/2022, τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ για το οικονομικό έτος 2023, μέρος του οποίου αποτελεί ο Ετήσιος προϋπολογισμός του κάθε έργου που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.

Προκειμένου ο προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ να συνταχθεί και να υποβληθεί εγκαίρως στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν έγκρισης από το Συμβούλιο Διοίκησης, οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων πρέπει να υποβάλλουν μέσω webrescom έως 14/11/2022 τον ετήσιο προϋπολογισμό του έργου τους για το 2023.

Για τη διευκόλυνση σας, ο ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2023 έχει δημιουργηθεί αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα rescom, για όλα τα έργα/προγράμματα που η διάρκειά τους είναι πέραν του τρέχοντος έτους με γνώμονα τις δαπάνες του 2022, το αδιάθετο υπόλοιπο ανά κατηγορία δαπάνης και τη συνολική διάρκεια του κάθε έργου.

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων θα πρέπει να ελέγξουν τον ετήσιο π/υ του 2023 όσο είναι σε κατάσταση «Αναμονή (Ανυπόγραφος)», να τον επεξεργαστούν αν επιθυμούν, και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην «Υποβολή» ώστε να ενταχθεί αυτόματα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και να εγκριθεί. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των έργων Π.Μ.Σ. ο αρχικός ετήσιος π/υ του 2023 θα πρέπει να συνοδεύεται από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (παρ. 3 του άρθρου 82 του Ν.4957/2022).

Εάν δεν υποβληθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του έργου δεν καθίσταται δυνατό να πραγματοποιούνται δαπάνες.

Εάν το οικονομικό αντικείμενο του έργου λήγει στις 31/12/2022 δεν απαιτείται να υποβληθεί ετήσιος προϋπολογισμός του 2023. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο να υποβληθεί ετήσιος προϋπολογισμός του 2023 τότε θα πρέπει να προηγηθεί παράταση του έργου.

Γενικά

Ο αρχικός ετήσιος προϋπολογισμός του 2023 ενός έργου :

  1. Εγκρίνεται από την Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., ενώ οι αναμορφώσεις αυτού εγκρίνονται, με τη σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ (ΠΟΥ), από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών κατόπιν εξουσιοδότησης του από την Επιτροπή Ερευνών. Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων για να πραγματοποιήσουν δαπάνες καταθέτουν έναν αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό και δεν είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν αναμορφώσεις ετησίων προϋπολογισμών καθώς η Μ.Ο.Δ.Υ. την τελευταία μέρα κάθε τριμήνου πραγματοποιεί αυτόματα αναμορφώσεις των ετησίων προϋπολογισμών κάθε έργου (εξαιρούνται τα Π.Μ.Σ. για τα οποία απαιτείται η εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής).
  2. Στην περίπτωση των Π.Μ.Σ., ο ετήσιος προϋπολογισμός του έργου, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής, εγκρίνεται από την Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Επιπλέον και οι τροποποιήσεις του ετήσιου προϋπολογισμού των Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής, εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.
  3. Είναι ενδεικτικός και ενδεχόμενες αποκλίσεις δεν πρόκειται να επηρεάσουν την υλοποίηση του έργου. Εντούτοις, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικός.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Ι. Χιώτη (εσωτ. 312) και στον κ. Φ. Λαζίδη (εσωτ. 114)