Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5181132

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Υποέργο 2 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5181132, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ

Ανακοίνωση για ακύρωση της διαδικασίας