Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 14517/05-07-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 6221469Β7Ι-ΜΛΡ στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 14517/05-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.